STATUT
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI
W SZCZECINIE

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki w Szczecinie jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności sportowej w dyscyplinie lekka atletyka, zwany dalej „Związkiem”.
2. Związek może posługiwać się nazwą skróconą „ZZLA”.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedzibą Związku jest miasto Szczecin.

§ 3

Związek działa zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami Władz Związku oraz na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Związek ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne.

§ 5

1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i działa zgodnie z jego statutem, regulaminami i wytycznymi.
2. Związek może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.
3. Związek może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
4. Związek działa w oparciu o przepisy organizacji World Athletics (WA), European Athletics (EA) oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) w zakresie współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce.

§ 6

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3. Na rzecz Związku, w zakresie jego działalności statutowej, świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy mogą wykonywać wolontariusze.

§ 7

1. Związek posiada emblemat, używa pieczęci oraz odznaki zawierającej nazwę Związku.
2. Związek posiada wyłączność na używanie emblematu określonego w ust. 1.

§ 8

Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem związku jest upowszechnianie, popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności lekkiej atletyki.

§ 10

1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) zrzeszanie klubów i organizacji prowadzących działalność sportową w dyscyplinie lekka atletyka, mających siedzibę na terenie województwa;
2) ustalanie kierunków rozwoju lekkiej atletyki na terenie województwa;
3) opracowywanie planów szkoleniowych;
4) prowadzenie i organizowanie szkolenia trenerów, instruktorów, działaczy i sędziów;
5) opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi;
6) realizowanie zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz zadań określonych statutem Związku;
7) sprawowanie opieki w zakresie przestrzegania przez zawodników, trenerów i działaczy przepisów ich obowiązujących, statutu oraz dobrych obyczajów;
8) organizowanie imprez i zawodów lekkoatletycznych;
9) prowadzenie statystyki wyników sportowych województwa;
10) organizowanie zgrupowań;
11) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz szkoleniowo – wychowawczej;
12) organizowanie zajęć rekreacyjnych;
13) integrację podmiotów działających w dyscyplinie lekka atletyka;
14) wspieranie i prowadzenie działań organizacyjno – wychowawczych w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży podczas imprez sportowych oraz inicjowanie wolontariatu wśród działaczy oraz zawodników;
15) planowanie, wnioskowanie, opiniowanie potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej dla potrzeb lekkiej atletyki, w tym budowy obiektów i urządzeń oraz produkcji i zaopatrzenia w sprzęt lekkoatletyczny, a także aktywne uczestnictwo w budowie, zakupie i eksploatacji obiektów i urządzeń oraz produkcji i zaopatrzeniu w sprzęt lekkoatletyczny, na terenie województwa;
16) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy swoimi członkami;
17) honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających rozwój lekkiej atletyki;
18) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego i nieruchomego Związku;
19) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową Związku;
20) gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Związku;
21) organizowanie imprez kulturalnych: wystaw, koncertów oraz spotkań z młodzieżą;
22) prowadzenie działalności informacyjnej;
23) działanie na rzecz osób i sportowców niepełnosprawnych;
2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być kluby sportowe, osoby prawne oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, mające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, prowadzące działalność sportową w dyscyplinie lekka atletyka.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, przedstawieniu dokumentów rejestrowych i statutu lub innego aktu założycielskiego oraz uiszczeniu wpisowego.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków zwyczajnych, zgłoszonego Zarządowi Związku przez członka zwyczajnego, z dniem jego przyjęcia;
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości podmiotu będącego członkiem zwyczajnym skutkującego wykreśleniem z listy członków zwyczajnych, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie;
3) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu Związku z powodu istotnego naruszenia prawa, postanowień Statutu, aktów stanowionych przez Władze Związku lub decyzji Władz Związku, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie;
4) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu Związku z powodu zaprzestania w okresie 3 (trzech) lat kalendarzowych prowadzenia przez członka działalności w dziedzinie lekkiej atletyki poprzez brak uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez PZLA lub wojewódzkie związki lekkiej atletyki, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie;
5) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu Związku z powodu dwuletniego zalegania z opłacaniem składek członkowskich, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie.
4. Niezależnie od ust. 3, członkowie zwyczajni Związku mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień Statutu. Uchwała o zawieszeniu w prawach członkowskich jest natychmiast wykonalna z dniem jej podjęcia.
5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.
6. O uchwałach podjętych w sprawie wykluczenia lub zawieszenia członka Zarząd Związku informuje pisemnie w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
7. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
8. Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać Walny Zjazd Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania odwołania celem jego rozpatrzenia.
9. Do czasu zwołania Walnego Zjazdu Delegatów, o którym mowa w ust. 8, członkowie, co do których podjęto uchwałę o wykluczeniu pozostają zawieszeni w prawach członkowskich.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia przez swoich delegatów w Walnym Zjeździe Delegatów;
2) zgłaszania kandydatur do Władz Związku;
3) wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów;
4) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Związku;
5) zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Związku oraz oceniać ich działania.
2. Członkowie zwyczajni Związku obowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu lekkiej atletyki oraz realizacji zadań statutowych Związku;
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji Władz Związku;
3) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek;
4) regularnego opłacania składki członkowskiej;
5) dbania o należyty poziom moralno – etyczny i sportowy działaczy, trenerów, sędziów i zawodników.

§ 14

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność Związku finansowo lub w inny sposób.
2. Tytuł członka wspierającego nadaje i pozbawia go Zarząd Związku na mocy uchwały.
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku;
2) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Delegatów osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierania działalności Związku zgodnie z deklaracją złożoną przy ubieganiu się o przyjęcie w poczet członków wspierających.
5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych odpowiednio w § 12 ust. 3 pkt 1 – 3, a także w przypadku śmierci członka wspierającego.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5 odpowiednio stosuje się § 12 ust. 6-9.

§ 15

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju lekkiej atletyki lub związku.
2. Tytuł członka honorowego Związku nadaje i pozbawia go, na wniosek Zarządu Związku, Walny Zjazd Delegatów.
3. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku;
2) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Delegatów osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Członkowie honorowi mają obowiązek dbania o dobre imię i wizerunek Związku.
5. Członkostwo honorowe ustaje w przypadkach określonych odpowiednio w § 12 ust. 3 pkt 1 i 3.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5 odpowiednio stosuje się § 12 ust. 6-9.

Rozdział IV
Władze Związku

§ 16

1. Władzami Związku są:
1) Walny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów korzystających z pełni praw publicznych.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Władz Związku w trakcie kadencji, wybór nowych członków Władz Związku następuje na zasadach ogólnych na okres do końca bieżącej kadencji.
4. O ile Statut lub uchwała Władz Związku nie stanowi inaczej, uchwały Władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały Władz Związku dotyczące spraw personalnych podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.
6. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygającym jest głos odpowiednio: Przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów, Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów.
2. Walny Zjazd Delegatów może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Ilekroć w statucie jest mowa o Walnym Zjeździe Delegatów oznacza to, że dane postanowienie zawiera regulacje wspólne zarówno dla Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, jak i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczy albo sprawozdawczo-wyborczy.
4. Zwyczajny sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Związku raz na rok.
5. Zwyczajny sprawozdawczo – wyborczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Związku raz na cztery lata w ten sposób, aby odbył się on w roku odbywania letnich Igrzysk Olimpijskich.
6. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Związku lub na jednomyślny wniosek Komisji Rewizyjnej Związku podjęty w obecności wszystkich jej członków.
7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów winien zawierać uzasadnienie jego zwołania.
8. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
9. Zarząd Związku co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia w sposób ogólnie dostępny członków związku o terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów
10. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 15 (piętnastu) minut po terminie pierwszym.
11. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku przesyła członkom sprawozdanie z działalności Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
12. Walny Zjazd Delegatów obraduje wedle uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków i programów działań Związku;
2) uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian;
3) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi;
6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku;
9) nadanie i pozbawienie tytułu członka honorowego;
10) nadawanie wyróżnienia honorowego: Zasłużony dla Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki;
11) ustanawianie odznak i medali okolicznościowych oraz ich nadawanie;
12) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Związku;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez Związek do innych organizacji;
14) wybór delegatów na Zjazd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;
15) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku;

§ 19

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) z czynnym i biernym prawem wyborczym – delegaci reprezentujący członków zwyczajnych, wybrani zgodnie z postanowieniami aktów wewnętrznych tych członków;
2) z głosem doradczym – członkowie Władz Związku, którzy nie zostali wybrani na delegatów, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
2. Członkowie zwyczajni związku spełniający wymogi statutowe otrzymują po jednym mandacie delegata lecz nie więcej niż 4 (cztery) mandaty, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Kolejne mandaty przyznaje się na podstawie sumy punktacji systemu sportu młodzieżowego oraz rywalizacji seniorskiej, wyliczonej jako średnia z czterech lat kalendarzowych poprzedzających rok Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów według następującego klucza:
1) 1 (jeden) mandat dodatkowy przy uzyskaniu od 25 – do 74,99 pkt;
2) 2 (dwa) mandaty dodatkowe przy uzyskaniu powyżej 75 pkt,
4. Członkom przysługuje 1 (jeden) mandat dodatkowy za uczestnictwo reprezentanta danego członka w letnich igrzyskach olimpijskich odbywających się w roku Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów, bez znaczenia na ilość reprezentantów danego członka na tych igrzyskach.
5. Delegaci zachowują mandat na okres całej kadencji.

§ 20

1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku.
2. Zarząd składa się z:
1) Prezesa – wybranego w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów;
2) członków zarządu w liczbie od 4 do 8 osób – wybranych spośród kandydatów zgłoszonych na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Zarząd konstytuuje się podczas pierwszego zebrania, odbywającego się w terminie 30 dni od daty wyboru.
5. Podział funkcji w Zarządzie dokonywany jest uchwałą Zarządu, przy czym co najmniej dwóm członkom zarządu powierza się funkcję Wiceprezesa, a jednemu członkowi funkcję Sekretarza.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Zakres działania oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 21

Członek Zarządu nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych Władzach Związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
3) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania;
3) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminu obrad dla Walnego Zjazdu Delegatów;
4) kierowanie bieżącą działalnością Związku;
5) składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów;
6) ustalanie planów działania, struktury organizacyjnej Związku
7) uchwalanie planów finansowych i budżetu Związku;
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
9) uchwalanie planów działania i planów finansowych;
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia, zawieszenia lub wykreślenia członka Związku;
11) wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie i pozbawienie tytułu członka honorowego Związku;
12) zwoływanie i organizacja Walnego Zjazdu Delegatów;
13) powoływanie oddziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;
14) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku;
15) rozpatrywanie wniosków Wojewódzkiego Kolegium Sędziów;
16) uchwalanie przepisów dyscyplinarnych;
17) dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej członków Związku;

§ 23

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie członka zarządu i Prezesa albo trzech członków zarządu łącznie.

§ 24

1. Osoby wchodzące w skład zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
2. Wysokość wynagrodzenia, forma wypłaty oraz warunki wykonywania czynności w związku z którymi osobom wchodzącym w skład zarządu takie wynagrodzenie może przysługiwać, regulowana jest uchwałą Komisji Rewizyjnej, przy uwzględnieniu kwestii organizacyjnych, finansowych oraz ilości zadań i obowiązków przypadających Zarządowi.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, w tym: przewodniczącego i członków komisji wybranych spośród kandydatów zgłoszonych na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Związku.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
7. Komisja konstytuuje się podczas pierwszego zebrania, odbywającego się w terminie 30 dni od daty wyboru.
8. Podział funkcji w Komisji dokonywany jest uchwałą Komisji.
9. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
10. Zakres działania oraz tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalany przez Komisję.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia albo innego stosunku cywilno-prawnego,
2) być osobami prowadzącymi działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
3) być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego

Rozdział V
Nagrody, wyróżnienia i kary

§27

1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków, zawodników, trenerów, działaczy, sędziów oraz występowania o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień, w szczególności państwowych, samorządowych, a także nagród, odznaczeń i wyróżnień międzynarodowych organizacji sportowych.
2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, uchwał, regulaminów, przepisów sportowych oraz norm moralno – etycznych przez zawodników, trenerów, działaczy, reprezentujących członków zwyczajnych, Związek ma prawo wymierzania kar.
3. Szczegółowy regulamin wynagrodzenia i karania dyscyplinarnego reguluje uchwała Zarządu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§ 28

1. Związek gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
3. Na fundusze Związku składają się:
1) składki członków Związku;
2) wszelkie wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek;
3) darowizny i zapisy;
4) dotacje i subwencje.
4. W celu uzupełnienia i powiększenia funduszy Związku, może on powadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.
5. Dochód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na działalność statutową Związku.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 29

1. Zmiana statutu może być uchwalona większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zjeździe Delegatów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 10.
2. Rozwiązanie Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zjeździe Delegatów.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

§ 30

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi Delegatów oraz Zarządowi Związku.

 

Data 28.12.2021