S T A T U T

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki jest związkiem sportowym, działa w formie stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ZZLA.

§2

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki działa na terenie Zachodniopomorskiego i poza jej granicami.

§3

Siedzibą Władz Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki jest Miasto Szczecin.

§4

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki posiada osobowość prawną.

2. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki działa zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

§5

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

3. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami działającymi w obszarze sportu.

4. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki działa w oparciu o przepisy Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF) i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) w zakresie współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce.

§6

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Dla realizacji określonych zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

§7

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki posiada emblemat, którego wzór określa załącznik do statutu, używa pieczęci oraz odznaki zawierającej nazwę Związku.

2. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki posiada wyłączność na używanie emblematu określonego w § 7 ust. 1.

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

§8

Celami Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki jest realizacja zadań w zakresie:

1. upowszechniania sportu poprzez:

 a) organizację zajęć i zawodów sportowych, w szczególności na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,

b) popularyzację i rozwój lekkiej atletyki.

2. wychowywania młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:

 .             a) prowadzenie działalności szkoleniowo – wychowawczej,

b) organizowanie zawodów sportowych, zajeć rekreacyjnych oraz imprez,

3. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i rozwój demokracji poprzez:

a) integrację podmiotów działających w dyscyplinie lekka atletyka,

b) opiekę merytoryczną i szkoleniową nad środowiskiem lekkoatletycznym Wojewódzwa Zachodniopomorskiego.

4. promocji i organizacji wolontariatu.

5.działań na rzecz osób i sportowców niepełnosprawnych.

§9

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki realizuje swoje cele przez:

1. zrzeszanie klubów i organizacji sportowych prowadzących działalność sportową w dyscyplinie lekka atletyka, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

2. inicjowanie, popularyzację i wspieranie aktywności w sporcie szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

3. wspieranie i prowadzenie działań organizacyjno – wychowawczych w zakresie zachowania się dzieci i młodzieży podczas imprez sportowych oraz inicjowanie wolontariatu wśród działaczy oraz zawodników.

4. wnioskowanie, opiniowanie potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej dla potrzeb dyscypliny lekka atletyka oraz aktywne uczestnictwo w budowie, zakupie i eksploatacji obiektów i urządzeń sportowych.

5. podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój dyscypliny lekka atletyka.

6. inicjowanie i współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w zakresie szkolenia i doszkalania zawodników, sędziów i działaczy.

7. uchwalanie wytycznych dla działalności swych członków oraz kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przez nich obowiązujących przepisów, postanowień i statutu.

8. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy swoimi członkami w obrębie terenu działania.

9. honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających rozwój lekkiej atletyki.

10. nabywanie, zbywanie i dzierżawienie majątku ruchomego i nieruchomego.

11. zawieranie umów cywilno – prawnych z osobami prawnymi i fizycznymi, zaciąganie zobowiązań oraz podejmowanie innych czynności prawnych, mających na celu pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową.

12. gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

§10

1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację zadań i celów statutowych Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki przeznacza dochód w całości na działalność statutową.

3. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Dla realizacji celów statutowych Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki współpracuje z:

a) Wojewódzką Radą Trenerów wybieraną przez zjazd Trenerów – w zakresie realizacji programów szkoleniowych,

b) Wojewódzkim Kolegium Sędziów – w zakresie szkolenia sędziów i przeprowadzania zawodów.

RODZIAŁ III

Członkowie Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki , ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

§12

Członkowie zwyczajni

1. Członkiem zwyczajnym Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki może być:

a) klub sportowy działający jako stowarzyszenie, prowadzący działalność sportową w dyscyplinie lekka atletyka, mający siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,

b) inny podmiot mający osobowość prawną, nie działający w celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność sportową w dyscyplinie lekka atletyka, mający siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku, po spełnieniu następujących warunków:

 .             a) złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej,

b) przedstawieniu dokumentów rejestrowych oraz statutu.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 .             a) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Związku,

b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnych Zjazdach Delegatów,

c) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach władz Związku,

d) udziału w zawodach, imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.

4. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 .             a) czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku,

b) ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał Związku oraz innych przepisów obowiązujących w dyscyplinie lekka atletyka,

c) podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Związku,

d) dbania o należyty poziom moralno – etyczny i sportowy działaczy, trenerów, sędziów i zawodników,

e) regulaminowego płacenia składek członkowskich.

5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 .             a) wystąpienia – na wniosek członka zwyczajnego, pisemnie do Zarządu Związku po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich. Wystąpienie potwierdzane jest uchwałą Zarządu,

b) wykluczenia – na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki,

c) skreślenia – na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z powodu nie brania przez członka zwyczajnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

d) wykreślenia – na skutek likwidacji podmiotu prawnego będącego członkiem zwyczajnym,

e) rozwiązania się Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

6. O uchwałach podjętych w sprawie wykluczenia lub skreślenia Zarząd informuje członka zwyczajnego pisemnie w terminie do 14 dni od podjęcia uchwały. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów – pisemnie w terminie do 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Do czasu zwołania najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów członkowie, co do których Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki podjął decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu pozostają zawieszeni w prawach członkowskich.

§13

Członkowie wspierający

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne wspierające działalność Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki finansowo lub w inny sposób przyjęte przez Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w drodze Uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

3. Członkowie wspierający mają prawo do zgłoszenia postulatów i wniosków do władz związku oraz do uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Delegatów.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierania działalności Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki zgodnie z deklaracją złożoną przy ubieganiu się o przyjęcie w poczet członków wspierających.

5. Członkostwo wspierające ustaje decyzją Zarządu w przypadkach opisanych w § 12, ust. 5, lit. a – e, a także na skutek śmierci lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

6. O uchwałach podjętych w sprawie skreślenia, Zarząd informuje członka wspierającego pisemnie w terminie do 14 dni od podjęcia uchwały. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów – pisemnie w terminie do 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Do czasu zwołania najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów członkowie, co do których Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki podjął decyzję o skreśleniu pozostają zawieszeni w prawach członkowskich.

§14

Członkowie honorowi

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju lekkiej atletyki.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

3. Członkostwo Honorowe ustaje decyzją Walnego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem skutkującym pozbawieniem praw publicznych.

4. Członkowie honorowi mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz w Walnym Zjeździe Delegatów.

5. Członkowie Honorowi mają obowiązek dbania o dobre imię i wizerunek Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

ROZDZIAŁ IV

Władze Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki

§15

Władzami Związku są:

1. Walny Zjazd Delegatów

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§16

Walny Zjazd Delegatów

1. Najwyższą władzą Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki jest Walny Zjazd Delegatów

2. Walny Zjazd Delegatów może być zwołany:

a) w trybie zwyczajnym przez Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki,

b) w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. Zjazd  powinien odbyć się do 6 tygodni od daty podjęcia decyzji lub zgłoszenia pisemnego wniosku. Wniosek o zwołanie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym powinien zawierać cel jego zwołania.

3. Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu umieszcza na swojej stronie internetowej zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad. Zarząd powiadamia członków w sposób ogólnie dostępny, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

4. Walny Zjazd Delegatów zwołany w trybie zwyczajnym może mieć charakter:

a) sprawozdawczy

b) sprawozdawczo – wyborczy.

5. Walny Zjazd Delegatów odbywający się corocznie ma charakter sprawozdawczy.

6. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się raz na 4 lata.

7. Delegaci wybierani są przez członków zwyczajnych zgodnie z postanowieniami ich własnych statutów, a stosowna uchwała o wyborze delegatów, z podaniem ich imion i nazwisk przekazywana jest Zarządowi Zachodniopomorskiego  Związku Lekkiej Atletyki pisemnie, najdalej na 14 dni przed datą Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów.

8. Mandat delegata jest ważny przez 4 lata i wygasa jedynie w przypadku śmierci delegata lub utraty przez delegata członkostwa w organizacji, którą reprezentuje.

9. Wybór delegata w miejsce wakatu odbywa się zgodnie z § 16, ust. 7.

§17

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

a) uchwalenie kierunków działalności Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

d) wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

e) uchwalanie statutu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz dokonywanie jego zmian.

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

g) nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Związku

h) nadawanie wyróżnienia honorowego: Zasłużony dla Zachodniopomorskiego Lekkiej Atletyki,

i) ustanawianie odznak i medali okolicznościowych,

j) podejmowanie uchwal w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki do innych organizacji,

l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz przeznaczeniu jego majątku.

§18

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

a) z głosem decydującym – delegaci (przedstawiciele członków zwyczajnych).

b) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

2. Tryb wyłaniania delegatów określa Zarząd Związku.

§19

1. Walny Zjazd Delegatów zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut dalej nie stanowi inaczej.

2. W przypadku braku wymaganego kworum, Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie piętnastu minut po terminie pierwszym.

3. Walny Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad.

4. Obrady otwiera Prezes lub upoważniona osoba przez Zarząd, po czym następuje wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów i Sekretarza Zjazdu.

5. Głosowania na Walnym Zjeździe Delegatów są jawne – z wyłączeniem głosowań w sprawie wyboru Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PZLA.

6. Na żądanie co najmniej ¼ obecnych uprawnionych do głosowania zarządzane jest głosowanie tajne,

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut dalej nie stanowi inaczej.

8. Z obrad Walnego Zjazdu sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza obrad. Protokół powinien zawierać datę i miejsce obrad, listę obecności uprawnionych do głosowania i zaproszonych gości, przyjęty porządek obrad, omówienie przebiegu obrad oraz przyjęte uchwały i wnioski.

§20

Zarząd

1. Organem wykonawczym Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki jest Zarząd.

2. Zarząd Związku składa się z 5 – 9 członków w tym:

a) Prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeździe Delegatów.

b) Pozostałych członków w liczbie 4 – 9 wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych na Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeździe Delegatów.

c) Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd konstytuuje się podczas pierwszego zebrania, odbywającego się w okresie 14 dni od daty wyboru. Podział funkcji w Zarządzie dokonywany jest uchwałą Zarządu na wniosek Prezesa, przy czym przynajmniej dwu z członków Zarządu powierza się funkcję Wiceprezesa, jednemu sekretarza.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Zarząd pracuje według regulaminu pracy Zarządu przyjętego uchwałą w okresie 30 dni od daty wyboru.

§21

1. Do kompetencji i zadań Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, reprezentowanie go na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

b) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminu obrad dla Walnego Zjazdu Delegatów,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów.

d) ustalanie planów pracy, struktury organizacyjnej i budżetu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

e) przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz potwierdzanie wystąpienia członków zwyczajnych i wspierających z Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

f) rozpatrywanie wniosków Wojewódzkiej Rady Trenerów oraz Wojewódzkiego Kolegium Sędziów.

g) wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów o przyjęcie w poczet Członków Honorowych.

h) przyznawanie odznaczeń i medali okolicznościowych ustanowionych przez Walny Zjazd Delegatów.

i) zarządzaniem majątkiem i funduszami Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

j) dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej swoich członków.

k) uchwalanie przepisów dyscyplinarnych.

l) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów.

m) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych, działających stale lub okresowo na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd.

n) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

o) realizacja celów statutowych Związku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§22

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się podczas pierwszego zebrania, odbywającego się w okresie 14 dni od daty wyboru. Podział funkcji w Komisji dokonywany jest uchwałą, przy czym jednemu z członków Komisji Rewizyjnej powierza się funkcję Przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod kątem celowości i gospodarności.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.

6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniach Zarządu i innych organach Związku z głosem doradczym.

8. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określają regulaminy uchwalone przez Komisję.

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych.

10. przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§23

1. W przypadku śmierci lub ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru Prezesa spośród członków Zarządu, który pełni tę funkcję do końca kadencji.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§24

1. Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków, zawodników, trenerów, działaczy, sędziów oraz występowania o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień, w szczególności państwowych, samorządowych, a także nagród, odznaczeń i wyróżnień międzynarodowych organizacji sportowych.

2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, uchwał, regulaminów, przepisów sportowych oraz norm moralno – etycznych przez zawodników, trenerów, działaczy, reprezentujących członków zwyczajnych, Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki ma prawo wymierzania kar. Szczegółowy regulamin karania dyscyplinarnego opracowuje Komisja Wyróżnień i Dyscypliny Zachodniopomorski Związku Lekkiej Atletyki, a zatwierdza Walny Zjazd Delegatów.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Związku

§25

1. Majątek Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Dochodami Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki są w szczególności:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

c) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki,

d) dochody uzyskiwane z gospodarowania majątkiem Zachodniopomorski Związku Lekkiej Atletyki.

3. Majątek i dochody Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki  w całości służą realizacji jego celów statutowych.

§26

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

§27

Zasady gospodarki finansowej Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki ustala Zarząd zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§28

Uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem paragrafu 19 ust.2.

§29

1. Walny Zjazd Delegatów może zadecydować o rozwiązaniu Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki uchwałą podjętą większością, co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem paragrafu 19 ust.2.

2. Walny Zjazd Delegatów rozwiązując Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku. Komisja Likwidacyjna posiada kompetencje takie jak Zarząd.

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 03.07.2015 rok